Kuvataiteen opintojaksot 2021-2022 alkaen

Sisältö

Selitteet

 • pakolliset opinnot
 • valinnaiset opinnot
 • työpajat (opinnot arki-iltaisin)
 • itsenäisesti suoritettavat opinnot
 • oppiaineita yhdistävät opinnot

Kuvailmaisun perusteet KUT1-3

KUT1 Omat kuvat, jaetut kuvakulttuurit 2 op

 Omat kuvat  

 • opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana
 • Kuvan tuottamisen tavat: valokuvaus, piirtäminen, maalaaminen ja digitaalinen työskentely

Taiteen ja ympäristön kuvat

 • kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja taiteessa, ympäristössä ja mediassa
 • kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin käsitteistöihin ja kuvastoihin tutustuminen
 • erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista tutustuminen
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen
 • kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa
 • vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin

KUT2-3 Kuvan rakentamisen keinot ja värisommittelu 2 op

 • kuvalliset perustekijät: piste, viiva, pinta, volyymi
 • rytmi, tasapaino, jännite
 • kuvalliset muuttujat
 • symmetria ja epäsymmetria
 • kultainen leikkaus ja kolmasosasääntö
 • tilan luomisen keinot
 • tehdään eri tekniikoin harjoitustöitä, joissa sovelletaan väriopin käsitteitä ja väriopin perusteita ja värin ominaisuuksia
 • perehdytään kuvataiteen kannalta keskeisiin väriteorioihin
 • tutkitaan värikontrasteja ja väriharmonioita
 • tutustutaan värin psykologisiin vaikutuksiin, värisymboliikkaan ja värien keskinäiseen vuorovaikutukseen
 • portfoliotyöskentely

Kuvataide KUVA1-16

KUVA1 Taidehistoria 2 op

Omat kuvat 

 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä taiteen maailmat, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana

Taiteen kuvat  

 • kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen perinteiset ja uudet keinot
 • taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin perehtyminen
 • eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettu taide tutkimuksen kohteena
 • teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen
 • opiskelijoiden toimijuus kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
 • Hankitaan ja annetaan yleistietoa suomalaisesta ja ulkomaisesta kuvataiteesta esihistoriallisen ajan taiteesta nykypäivään – niin kuvia tehden kuin kirjoittaenkin.
 • Yleiskuva taidehistorian tyylisuuntauksista ja niiden tärkeimmistä edustajista.  Painotus on eurooppalaisessa taidehistoriassa ja siihen vaikuttaneissa suuntauksissa.
 • 0piskelija tutkii taidehistorian peruskäsitteitä piirtäen, maalaten ja kirjoittaen.

KUVA2 Piirustus 2 op

 • harjoitustöitä tehdään eri piirustusvälineillä esim. lyijykynä, hiili, liitu, sivellin, tussi ja värikynät ja eri tyyleillä (valööri, ääriviiva, aineenmukaisuus)
 • piirustuspapereina käytetään kooltaan, sävyltään ja pintarakenteeltaan erilaisia papereita
 • opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan piirrosta kokonaisuutena, joka muodostuu aiheesta, sommittelusta, eri piirustusvälineiden ilmaisullisista mahdollisuuksista ja piirtäjän persoonallisesta ilmaisusta

KUVA3 Akvarelli ja vesiliukoiset maalaustekniikat 2 op

 • harjoitellaan vesivärimaalaamisen perustekniikoita märkää märälle, märkää kuivalle, kuivaa märälle ja kuivaa kuivalle
 • tekniikoista käydään läpi mm. laveeraus, laseeraus, raaputus, pirskotus ja maskin käyttö.
 •  opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota myös maalausten sisältöön, aiheen kehittelyyn ja värisommitteluun
 • tutustutaan myös muihin vesiohenteisiin maaleihin (guassi, akryyli)

KUVA4 Ihmisen piirtäminen 2 op

 • perehdytään ihmisen mittasuhteisiin ja liikkeen kuvaamiseen ihmisvartalossa sekä persoonallisuuden esiin tuomiseen muotokuvissa.
 • keskitytään havaintopiirtämiseen, opetellaan ihmisen hahmottamista nopeiden ja pidempien harjoitusten avulla
 • piirretään puettua ja alastonta ihmisvartaloa eri tekniikoilla
 • tutustutaan eri taiteilijoiden ihmistä esittäviin piirroksiin ja maalauksiin

KUVA5 Taidekuvan tarkastelu 2 op

 • syvennytään taiteen aiheisiin ja opitaan kuvan tulkitsemisen käsitteitä
 • kuvallisia ja kirjallisia tehtäviä, joiden lähtökohtana on kuvataide eri aikoina
 • suomalainen ja ulkomainen kuvataide
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen

KUVA6 Öljyvärimaalaus 2 op

 • opetellaan öljyvärimaalauksen ilmaisukeinoja, työvaiheita ja eri tekniikoita (mm. Alla prima, kerrosmaalaus tekniikat) työtapoja ja käsitteitä
 • työskentelyssä sovelletaan väriopin tietoja ja tutustutaan öljyvärimaalaukseen taiteessa.
 • työskennellään joko perinteisillä öljyväreillä tai vesiohenteisilla öljyväreillä (Ei akryyliväreillä)
 • prosessiportfolion tekeminen

KUVA7 Kuvanveisto 2 op

 • perehdytään kolmiulotteisen sommittelun käsitteisiin ja periaatteisiin  
 • sovelletaan kuvan rakentamisen keinoja kolmiulotteisessa uodossa kuten staattinen ja dynaaminen sommittelu sekä liikevaikutelman luominen
 • kehitetään muodontajua ja avaruudellista hahmottamiskykyä

KUVA8 Puupiirros ja kohopainotekniikat 2 op

 • puupiirrokseen ja muihin kohopainomenetelmiin perehdytään tarkastelemalla teosten tekniikkaa ja sisältöjä
 • tehdään monotypioita ja puupiirroksia puu- tai vanerilevylle
 • vedosmerkintä ja vedosten kehystys
 • tutustutaan puupiirroksen historiaan

KUVA9 Taide nyt 2 op

 • kokeellinen taide, käsitetaide, installaatio, yhteiskunnallinen taide, taiteen reuna-alueet ja uusimmat taidemuodot
 • perinteisen ja kokeellisen taiteen suhde
 • toteutetaan, joko yhdessä tai itsenäisesti teos tai teko, joka myös dokumentoidaan
 • portfoliotyöskentely

KUVA10 Serigrafia 2 op

 • opetellaan silkkipainomenetelmistä paperi-, muovi- ja valotuskaavion käyttö serigrafiavedostamisessa
 • perehdytään värisommitteluun, eri kaavaimille luonteenomaiseen ilmaisuun ja menetelmien yhdistämiseen samassa työssä

KUVA11 Metalligrafiikka 2 op

 • kuvan luonnostelua eri tavoin
 • etsaus- ja kuivaneulatöiden suunnittelu ja toteutus
 • muita syväpainotekniikoita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
 • tutustutaan metalligrafiikan historiaan ja nykygrafiikkaan
 • metalligrafiikan peruskäsitteet ja ilmaisukeinot

KUVA12 Tekstiilitaide 2 op

 • erilaiset tekstiilitaiteen tekniikat mm. vahabatikki, huovutus, kirjonta, applikaatio, virkkaus, silkkimaalaus mahdollisuuksien mukaan
 • opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tekstiilitaideteoksen, harjoitustyö voi olla myös moniosainen kokonaisuus

KUVA13 Ympäristötaide ja yhteisötaide 2 op

 • katoava taide ja pysyvä julkinen taide
 • ympäristötaide teoksena, tekona, tapahtumana ja prosessina
 • yhteisöä osallistava taide
 • paikka- ja aikasidonnainen taide
 • suunnitellaan ympäristö- tai yhteisötaideteos
 • teoksen voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa Aika-taika tapahtumassa
 • prosessia kuvaava portfoliotyöskentely

KUVA14 Taidenäyttelyt 2 op

 • vierailu kolmessa taidenäyttelyssä ja yhdessä virtuaalinäyttelyssä
 • esittelyt näyttelyissä esillä olevista teoksista ja teemoista
 • näyttelykritiikin laatiminen
 • mainosmateriaalin laatiminen näyttelystä

KUVA15 Japanilainen puupiirrostyöpaja 1 op

 • puupiirroksien suunnittelu ja teko
 • värien käyttö puupiirroksessa
 • japanilaisen puupiirroksen vaikutus länsimaiseen taiteeseen
 • opetus toteutetaan yhdessä Kaskikuusen kansalaisopiston kanssa
 • opetus tapahtuu arki-iltaisin (ma-to)

KUVA16 Valo 2 op

 • valo tieteessä ja taiteessa
 • työskentelyä pimiössä ilman filmiä
 • optiset kuidut, ledit, laser, fosforesenssi ja fluoresenssi ilmiöt
 • auringon valo
 • solarigrafia
 • ilmakehän valoilmiöt kuten sateenkaari, halo
 • tähtitaivas, spektroskopia
 • värit, värjääminen
 • valaistus, valosuunnittelu, lamput
 • camera obscura, valokuva
 • holografia
 • linssit, polarisaatio
 • taideteosten tutkiminen erilaisilla menetelmillä
 • syanotypia

Visuaalinen viestintä VISU1-9

VISU1 Valokuva 2 op

 • valokuvan aihe, sommittelu ja ilmaisukeinot
 • rajaamisen vaikutus sisältöön
 • kameratekniikka – digijärjestelmäkameran toiminnot
 • valokuvauksen genret (esim. luontokuva, taidekuva, mainoskuva, tuotekuva, uutiskuva, kuvituskuva, lehtikuva)
 • valokuvan eri käyttömuotoihin tutustutaan tarkastelemalla valokuvataidetta ja median valokuvia

VISU2 Graafinen suunnittelu 2 op

 • perehdytään graafisen suunnittelun eri menetelmiin, taittoon ja typografiaan
 • tutkitaan kuvan ja tekstin käyttöä eri medioissa ja suunnitellaan julkaisuja ja painotuotteita kuten logoja, esitteitä, etikettejä ja julisteita
 • työskentely tapahtuu tietokoneella ja käsin piirtäen

VISU3 Kuvitus 2 op

 • nopeita ja pitkäkestoisempia kuvitusharjoituksia annetuista aiheista
 • kokeilla erilaisia tekniikoita, esim. viivapiirtäminen, raapekartonki ja pesutekniikka
 • toteutetaan isompi kuvitustyö tai sarjakuvasivu
 • viivan ja värien vaikutus kuvituksen tunnelmaan
 • työskentely tapahtuu käsin piirtäen ja digitaalisesti

VISU4 Videokuvaus 2 op

 • työskentelyvaiheita ovat käsikirjoitus, kuvaus, äänitys ja editointi
 • liikkuvan kuvan muotokieli
 • liikkuvan kuvan lajityypit

VISU5 Kuvankäsittely 2 op

 • omia valokuvia muokataan tulostuskuntoon tai julkaistavaksi (rajaus, sävyjen korjaus, mitoitus)
 • harjoitellaan kuvamanipulaatioiden tekemistä
 • kuvatasojen ja maskien käyttö
 • kuvamuokkauksia omista kuvista annettujen aihepiirien mukaan

VISU6 Digitaalinen piirtäminen 2 op

 • tutkitaan digitaalisesti piirrettyjä kuvituksia ja digitaalista taidetta
 • suunnitellaan ja toteutetaan piirroksia, maalauksia ja kuvituksia
 • kuvan sommittelun, värin ja viivan merkitys ilmaisussa ja sisällössä
 • työskennellään pääsääntöisesti bittikartta piirto-ohjelmilla

VISU7 Valokuvaus filmille ja pimiötyöskentely 2 op

 • kuvaus filmille
 • filmin kehitys
 • pimiötyöskentely ja kuvien kehittäminen
 • syanotypia tai fotogrammi ajan salliessa

VISU8 Sarjakuva 2 op

 • sarjakuvan ilmaisukeinot
 • viiva, pinta ja väri
 • rajaus, kuvakoot ja kuvakulmat
 • kuvakerronta ja puhekuplat
 • tekstin ja kuvan suhde sekä kuvan ja tekstin piilomerkitykset

VISU9 Animaatiotyöpaja 2 op

 • animaation lajityypit
 • toteuttaa animaatio valitsemallaan tavalla
 • opetus toteutetaan yhdessä Kaskikuusen kansalaisopiston kanssa
 • opetus tapahtuu arki-iltaisin (ma-to)

Muotoilu ja arkkitehtuuri MUOTO1-7

MUOTO1 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt 2 op

Omat kuvat

 • opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa ympäristön kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana
 • Kuvantuottamisen tavat: perspektiivikuvat, havainnekuvat, prototyypit ja pienoismallit

Ympäristön kuvat

 • kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja ympäristössä, mediassa ja taiteessa
 • arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöihin ja kuvastoihin tutustuminen
 • visuaalisen kulttuurin teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen
 • ympäristön ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa
 • vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin

MUOTO2 Keramiikka 2 op

 • Tehdään keraamisia esineitä ja veistoksia käsin rakentelemalla

MUOTO3 Arkkitehtuuri 2 op

 • arkkitehtonisiin ilmaisukeinoihin perehdytään käytännön esimerkkien ja kolmiulotteisten harjoitustöiden kautta
 • käsitellään tilaa, aikaa, paikkaa, muotoa, funktiota, materiaalia, rakennetta ja mittakaavaa

MUOTO4 Muotoilu 2 op

 • kokeillaan erilaisia ideointimenetelmiä
 • havainnollistetaan ideoita erilaisilla luonnostelutekniikoilla ja visualisoinneilla

MUOTO5 Esitystekniikat ja tekninen piirtäminen 1 op

 • yhden, kahden ja kolmen pakopisteen perspektiivit
 • projektiopiirrokset
 • mittasuhdepiirtäminen
 • erilaiset esittämisen tavat

MUOTO6 Tekstiilikankaan suunnittelu 1 op

 • moduulin käyttö
 • värien käyttö pintakuvion suunnittelussa
 • tutustutaan painokaavion tekemiseen joko kalvo- tai valotusmenetelmällä
 • kankaan suunnittelu digitaalisesti

MUOTO7 3D-suunnittelun ja 3D-tulostuksen työpaja 1 op

 • ohjelmanhallinta
 • 3d-suunnittelu
 • 3d-tulostus
 • suunnitellaan ja toteutetaan pieniä esineitä
 • opetus toteutetaan yhdessä Kaskikuusen kansalaisopiston kanssa
 • opetus tapahtuu arki-iltaisin (ma-to)

Projektit ja opinnäytteet PRO1-5

PRO1 Opinnäytetyö 2 op

 • opinnäytetyö on näyte opiskelijan itsenäisestä kuvataiteellisesta osaamisesta, johon sisältyy kirjallinen osuus
 • opiskelijalla on valmiita ehdotuksia ja suunnitelmia opinnäytetyöstään
 • työ toteutetaan opiskelijan valitsemille materiaaleilla ja tekniikoilla ja tärkeässä roolissa on prosessia kuvaava portfolio

PRO2 (KULD2) Kuvataiteen lukiodiplomi 2 op

 • Diplomi on vapaaehtoinen valtakunnallinen kuvataiteen koe.
 • Diplomitehtävät on laatinut opetushallitus ja niihin voi tutustua etukäteen Opetushallituksen sivuilla, jotka julkaistaan toukokuussa
 • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan
 • muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

PRO3 (=MELD5) Median lukiodiplomi 2 op

 • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan
 • muodostuvat portfolion ja mediaesityksen muodostamasta kokonaisuudesta.

PRO4 Valmennus valintakokeisiin 1 op

 • tutustutaan taide- ja visuaalisen kulttuurin alan aikaisempiin ennakkotehtäviin ja valintakokeisiin
 • harjoitellaan rajatuissa ajoissa valintakoetehtäviä ja tehdään aiempien vuosien pääsykoetehtäviä
 • harjoitellaan cv:n, motivaatiokirjeen ja näyteportfolion tekoa sekä haastattelutilannetta

PRO5 Projektit 1-4 op

 • yhteistyöprojektit vaihtelevat työtavoiltaan ja sisällöiltään vuosittain.
 •  yhteistyökumppanit ovat yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä lukion ulkopuolelta
 • opiskelijan on mahdollista tarjota omaa yhteistyöprojekti-ideaansa opintojakson sisällöksi ja suorittaa opinnot itsenäisesti.