Sporttilinja

Lapinlahden lukio tukee aktiivisesti kilpaurheilua harrastavia opiskelijoita sporttilinjan avulla.

Sporttilinjan tavoitteena on
– opiskelun ja kilpaurheilun (valmentautuminen ja kilpailut) yhteensovittaminen
– lukion ja urheiluseurojen välisen yhteistyön lisääminen .

Sporttilinjan kurssit ovat koulukohtaisia soveltavia kursseja. Kurssit voivat olla lukion järjestämää normaalia opetusta tai ne voivat olla opiskelijan henkilökohtaista valmentautumista koulupäivän aikana (vapaatunnit) tai vapaa-ajalla. 

Jos kurssi ei ole koulun järjestämää opetusta edellytetään, että opiskelijalla on valmentajan laatima harjoitusohjelma, joka vastaa sporttilinjan kurssien sisältöjä ja tavoitteita. Harjoitusohjelman toteutumista valvoo valmentaja. Kurssin hyväksymisestä lukio-opinnoiksi päättää lukion liikunnanopettaja. Yhden kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 30 tunnin valmentautumista. Opiskelijan tulee pitää harjoituspäiväkirjaa, jonka sisällön valmentaja varmentaa.

Hakeutuminen linjalle

Pääsykriteerit

–   Opiskelija on urheiluseuran ohjatussa valmennuksessa ja hän on sitoutunut valmennukseen.
– Opiskelijalla on valmentajan laatima harjoitusohjelma, joka vastaa keskeisiltä tavoitteilta ja sisällöiltä
sporttilinjan kurssien sisältöjä.
– Valmentaja sitoutuu seuraamaan harjoitusohjelman toteutumista.
– Opiskelija osallistuu kilpailutoimintaan vähintään alueellisella tasolla.

Lukion opiskelija voi hakeutua linjalle jättämällä rehtorille hakemuksen. Hakemuslomakkeita saa lukion kansliasta. Linjalle hyväksytty opiskelija sopii liikunnan opettajan kanssa kurssien suorittamistavan.

URHEILUVALMENNUS (UR)

Soveltavat kurssit

Spo 1- 6 Sporttikurssi 1 – 6

Kurssin tavoitteet 

Opiskelija oppii voiman, kestävyyden ja nopeuden lajit sekä ymmärtää niiden harjoitusperiaatteet sekä teoriassa että käytännössä. Lisäksi opiskelija oppii määrittelemään oman lajinsa vaatimukset ja harjoittelemaan niiden mukaisesti.  Opiskelija oppii oikeat suoritustekniikat ja oppii perustietoja ja -taitoja mm. harjoittelun ohjelmoinnista, urheilevan nuoren ravinnosta, valmennuksesta ja testauksesta.

Kurssin sisältö

· Valmennus ja testaus
· Voimaharjoittelu
· Kestävyysharjoittelu
· Nopeusharjoittelu 

Spo 7 Sporttikurssi 7

 Kurssin tavoitteet 

Ymmärtää harjoittelun ulkopuolisten tekijöiden (ravinto, lepo, lihashuolto) vaikutuksen fyysiseen kuntoon. Ymmärtää psyykkisen valmennuksen perusteet. Opiskelija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja oikeat elämänhallintataidot, jota kautta hän ymmärtää harjoittelun, levon ja ravinnon merkityksen omassa kehittymisessään

Kurssin sisältö 

· Psyykkinen valmennus
· Doping
· Ravinto, lepo, lihashuolto
· Lisäravinteet ja vitamiinit
· Tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoito 

Spo 8-12 Sporttikurssi 8-12 

 Kurssin tavoitteet 

Opiskelija kehittää edelleen peruskuntotekijöitään, lajitaitojaan ja liikkuvuuttaan. Opiskelija harjoittelee oman lajinsa vaatimusten mukaisesti. Opiskelija oppii perustietoja ja -taitoja mm.  ihmisen fyysisestä kehityksestä suhteessa harjoitteluun, oppii valmennuksen suunnittelua ja syventää tietojaan omasta lajistaan. 

Kurssin sisältö 

· Fyysinen kehitys
· Valmennuksen ohjelmointi ja oman lajitietouden syventäminen 

Opetuksen tavoitteet

Sporttikurssit ovat kilpaurheilijoille tarkoitettuja kursseja, joissa opiskelijat oppivat perustietoja ja
-taitoja harjoittelusta. Niiden tavoitteena on, että nuoret urheilijat oppivat fyysisestä harjoittelusta perustietoja ja -taitoja, esimerkiksi voima- ja nopeusharjoittelusta sekä oppivat perustietoa urheilevan nuoren elintavoista, testauksesta ja valmennuksesta.

Arviointi

Kurssien arviointi

Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssi on suoritettu hyväksytysti, kun kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukaista valmentautumista on ollut vähintään 30 tuntia.

Oppimäärän arviointi

Oppimäärä arvioidaan suoritusmerkinnällä.